Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden verhuur Ruimte18
 
Overwegende:  
 
Voorliggende Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van te sluiten overeenkomsten met betrekking  
tot verhuuractiviteiten.  
 
Het gehuurde  
 
Artikel 1  
 
1.   Het  gehuurde  is  uitsluitend  de  door  de  verhuurder  bij  de  totstandkoming  van  de  
     huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte.  
2.   De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere ruimte in huur aan  
     te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte  
     gelijkwaardig  is  aan  die  van het  gehuurde  en  zonder  dat de  verhuurder gehouden  is  tot  enige  
     schadevergoeding.    
3.   De huurder is niet bevoegd andere ruimten in het gebouw te betreden, met uitzondering van  
     voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimten.  
4.   Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2, heeft de huurder jegens de verhuurder geen recht op  
     schadevergoeding,  indien  hij  het  gehuurde  op  het  overeengekomen  tijdstip  niet  in  gebruik  kan  
     nemen doordat het gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in  
     gebruik  kunnen  nemen  niet  in  overwegende  mate  te  wijten  is  aan  grove  nalatigheid  van  de  
     verhuurder.    
5.   Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door  
     de  huurder  is  opgegeven,  dit  doel  een  andere  benaming  te  geven  dan  is  opgegeven,  
     respectievelijk  een  reclame  te  maken  die  afwijkt  van  het  eerder  aan  de  verhuurder  
     opgegeven doel.  

Huurprijs en bijkomende kosten  
 
Artikel 2  
 
1.   De  overeengekomen  huurprijs,  alsmede  de  door  de  verhuurder  in  verband  met  de  verhuur  
     gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden  dan ook van het  
     gehuurde geen gebruik maakt.     
2.   Alle  door  de  verhuurder  te  maken  kosten  voor  extra  voorzieningen  buiten  onze  standaard  
     pakketten om,  zoals geluidsapparatuur, audiovisuele apparatuur,  scheidingswanden  en  
     onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak en ordehandhaving  
     komen voor rekening van de huurder. De  kosten van de hier bedoelde extra voorzieningen zullen  
     zoveel  als  mogelijk  vooraf  aan  de huurder  worden  opgegeven,  doch  de  huurder  zal  zich  in elk  
     geval conformeren aan de bonafide opgave van de verhuurder achteraf.    
3.   Bij het vaststellen van de geldende zaalhuurprijzen, personele uurprijzen en horecaprijzen voor de  
     huurder, is het jaar waarin de huurder de zaal huurt uitgangspunt. De verhuurder is gerechtigd om  
     prijsstijgingen  die  zich  voordoen  nadat  de  overeenkomst  tot  stand  is  gekomen,  alsnog  bij  de  
     huurder  in  rekening  te  brengen.  De prijsstijgingen  zullen met ingang  van 1  januari  van  het  jaar  
     volgend  op  het  kalenderjaar  waarbinnen  de  betreffende  overeenkomst  tot  stand  kwam,  aan  de  
     huurder  doorberekend  worden.  De  huurder  kan  zich  niet  op  enige  andere  tarievenlijst  of  
     prijsafspraak   beroepen   dan   de   met   bovengenoemde   uitgangspunten   door  de  verhuurder  
     geaccordeerde.  

4. Voor alle, door ons op de website vermelde prijzen geldt dat deze exclusief BTW zijn.

Reservering  
 
Artikel 3  
 
1.   Een  optie  voor  één  of  enkele  aan Ruimte18 toebehorende  ruimten  is  vrijblijvend  en  geldt  voor  
     maximaal 30 dagen. Indien binnen deze periode geen  huurovereenkomst tot stand komt, vervalt  
     de  optie  automatisch.  Indien  zich  binnen  de  optieperiode  van  30  dagen  een  andere  gegadigde  
     voor dezelfde periode bij De Balie meldt, neemt de verhuurder direct contact op met de Optant. De  
     Optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een  
     Huurovereenkomst, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.   
2.   Een  zaalhuur  overeenkomst  komt  tot  stand  op  het  moment  waarop  schriftelijk  en/of  digitaal  
     akkoord  is ontvangen op de offerte.   
3.   Tot het  gehuurde  behoort/behoren  uitsluitend  de  in de Zaalhuur  overeenkomst  
     omschreven ruimte(n). Huurder dient zich te houden aan de in de Zaalhuur  
     overeenkomst  genoemde  aanvangstijd  en  eindtijd.  Bij activiteiten  die  nodig  zijn  voor opbouw,  
     inrichting  en/of  aankleding  of  testen  van  apparatuur  is standaard een uur voorafgaand aan het  
     evenement  rekening  gehouden,  tenzij  anders  is  afgesproken.   Ruimte18 heeft  het  recht  de  
     overeengekomen tijden strikt na te leven.  
 
  Annulering  
 
Artikel 4  
 
1.   Bij annulering vanaf  drie weken voorafgaand aan de reserveringsdatum wordt  25% van  
     de offerte in rekening gebracht.  
2.   Bij  annulering  vanaf  twee  weken  voor  de  reserveringsdatum  wordt  50%  van  de  offerte  in  
     rekening gebracht.  
3.   Bij annulering tot  een week voor de reserveringsdatum wordt 75% van de  offerte  in rekening  
     gebracht.  
4.   Bij annulering na  een week voor aanvang van het  event wordt 100% van de offerte  + de  
     kosten van catering en extra voorzieningen in rekening gebracht.  
 
Betaling  
 
Artikel 5  
 
1.   De  huurder  is  verplicht  de  huurprijs  binnen  14  dagen  na  ontvangst  van  de  factuur  te  
    voldoen.  
2.  De huurder kan van de verhuurder slechts dan korting of compensatie vorderen, als er  
    afspraken op papier staan die door beide partijen zijn ondertekend.  
3.  In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal de  
    verhuurder de huurder de wettelijke rente in rekening brengen.  
4.  De ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de huurovereenkomst door de huurder aan  
    de verhuurder veroorzaakte kosten, komen voor rekening van de huurder, die zich zonder enig  
    voorbehoud conformeert aan de bonafide opgave van de verhuurder. Vooruitlopende op het door  
    de  verhuurder  vaststellen  van  de  werkelijke  kosten,  zullen  in  dat  geval  de  buitengerechtelijke  
    kosten  tussen  partijen  voorlopig  worden  bepaald  op  een  bedrag  gelijk  aan  15%  van  de  
    onbetaalde  huurprijs  en  de  in  artikel  2  vermelde  bijkomende  kosten,  met  een  minimum  van
   50,-.  
5. Al onze prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, alsmede  
    eventuele  in  het  kader  van  de  overeenkomst  te  maken  kosten,  waaronder  verzend-  en  
    administratiekosten, tenzij anders aangegeven.    
6.  De verhuurder heeft ten allen tijde het recht de kredietwaardigheid van de huurder op te vragen.  
    Indien  de  huurder  hieraan  niet  zijn  medewerking  verleent  en/of  niet  kredietwaardig  is  heeft  de  
    verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden.  
 
Inrichting en ontruiming  
 
Artikel 6  
 
1.  De inrichting en de ontruiming van het gehuurde moet geschieden in overleg met de verhuurder.  
    Uiterlijk twee weken vóór de huuringang dient de huurder de verhuurder in kennis te stellen van de  
    door  hem  gewenste  inrichting  en  indeling  van  het  gehuurde.  De  verhuurder  heeft  het  recht  de  
    huurder de bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden  
    in of aan het gehuurde en gebruik daarvan.    
2.  In  opdracht  van  de  huurder  uitgevoerde  werkzaamheden  door  derden  zullen  ten  alle  tijden  
    door en vanwege de huurder aangesteld persoon worden begeleid.  
3.  Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen aan het  
    gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op  of in vloeren, muren, kolommen e.d.  
    worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.  
4.  Te verrichten werkzaamheden voor schoonmaken en voor tijdelijke aansluitingen van elektriciteit,  
    water,  water  toe-   en  afvoer,  gas,  telefoon  en  tijdelijke  aansluiting  op  het  interne  digitale  
    infrastructuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen/bedrijven die door verhuurder  
    worden  aangewezen.  De  hieraan  verbonden  kosten  zijn  voor  rekening  van  de  huurder.  De  
    verhuurder  is  niet  aansprakelijk  voor  welke  schade  dan  ook  die  door,  dan  wel  in  verband  met,  
    deze tijdelijke aansluitingen ontstaat, terwijl de huurder de verhuurder vrijwaart van aanspraken  
    van derden.    
5.  Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand  
    zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is de verhuurder  
    gerechtigd  op  kosten  van  de  huurder  de  nodige  voorzieningen  te  treffen  en  is  de  huurder  
    aansprakelijk  voor  de  schade,  die  ontstaat  doordat  de  verhuurder  als  gevolg  van  de  niet  
    behoorlijke oplevering niet in staat is de ruimte weer te verhuren.  
 
Bepalingen van orde  
 
Artikel 7  
 
1.  De huurder is jegens de verhuurder verplicht alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente  
    Amsterdam,  de  brandweer  en/of  andere  autoriteiten  ter  zake  van  het  gebruik  van  het  gehuurde  
    geven, na te komen en eventuele directe of indirecte kosten voor zijn rekening te nemen.  
2.  Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom het gehuurde en de inhoud van reclame-uitingen  
    ten behoeve van een in het gehuurde te organiseren evenement, is in principe niet toegestaan,  
    uitzondering behoeft te allen tijde schriftelijke toestemming van verhuurder.   
3.  De verhuurder heeft de algemene zorg voor beveiliging van de toegangen tot het gebouw. Tijdig  
    voor de huuringang treden partijen in overleg over de vraag, of extra beveiliging gezien het door de  
    huurder voorgenomen gebruik van het gehuurde noodzakelijk is. Indien deze noodzaak blijkt, zal  
    de extra beveiliging geschieden door personen, die door de verhuurder worden aangewezen. De  
    daaraan verbonden kosten komen voor de rekening van de huurder.    
4.  Bediening  van  technische  installaties  geschiedt  uitsluitend  door  of  onder  toezicht  van  
    personeel van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in deze  
    technische installaties.    
5.  In  het  gehuurde  mogen  zich  geen  licht  ontvlambare  of  ontplofbare  stoffen  en  andere  
    gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.  
6.  In  het  gehuurde  alsmede  in  de  gemeenschappelijke  ruimten  mogen  geen  door  de  huurder  en  
    diens personeel of personen die zich van zijnentwege in het gehuurde bevinden, meegenomen  
    eet- of drinkwaren worden gebruikt, anders dan na uitdrukkelijke goedkeuring van de verhuurder.  
    De  verzorging  van  recepties,  partijen,  lunches,  diners,  e.d.  mag  uitsluitend  geschieden  door  
    horeca van de verhuurder of cateringorganisaties die door de verhuurder zijn aangegeven, tenzij  
    uitdrukkelijk anders is overeengekomen.    
7.  Het  aanbrengen  en  gebruik  van  eigen  voorzieningen  en  installaties,  zoals  audiovisuele  
    apparatuur  en  geluidsapparatuur  in  het  gehuurde,  is  de  huurder  niet  toegestaan,  tenzij  
    uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen.    
8.  De huurder draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen overlast wordt  
    aangedaan. De huurder is gehouden aanwijzingen van de verhuurder ter zake op te volgen.  
9.  De huurder garandeert dat bij het houden van een evenement de deelnemers op de hoogte zijn  
    van deze algemene voorwaarden.  
 Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de huurder zijn aangesteld, zoals  
    technici,  standbouwers,  organisatiebureaus  e.d.,  worden  uitgevoerd  voor  rekening  en  onder  
    verantwoordelijkheid van de huurder, met inachtneming van het gestelde onder artikel 6, lid 3.  
5.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de huurder binnen 3 (werk) dagen,  
    doch  uiterlijk  binnen  één  week  na  de  verhuring  schriftelijk  te  worden  gemeld  aan  de  
    verhuurder.  De  ingebrekestelling  dient  een  zo  gedetailleerd  mogelijke  omschrijving  van  de  
    tekortkoming te bevatten, zodat verhuurder in staat is adequaat te reageren.  
 
Vergunningen en rechten van derden  
 
Artikel 9  
 
1.  De  huurder  zal  alle  toestemmingen  verwerven  die  voor  zijn  wijze  van  gebruik  van Ruimte18
    worden vereist door de plaatselijke of centrale overheid of enig ander bevoegde instantie en/of  
    derde.  De  huurder  verklaart  dat  door  het  aangaan  van  de  huurovereenkomst  en  door  diens  
    wijze van gebruik van het gehuurde geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt. Alle  
    aan  het  verkrijgen  van  deze  toestemmingen  verbonden  kosten,  auteursrechten  en  BUMA-
    rechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de huurder.    
2.  Indien het aan lid 1 bepaalde niet wordt voldaan, zal dat geen grond zijn voor ontbinding van de  
    huurovereenkomst  of  voor  enige  actie  jegens  de  verhuurder,  terwijl  de  huurder  alsdan  de  
    verhuurder  vrijwaart  van  aanspraken  van  derden,  die  hieruit  tegenover  de  verhuurder  mochten  
    voortvloeien.  
 
Aanvullende bepalingen  
 
Artikel 10  
 
1.  Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde noch  
    geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan.  
2.  De huurder zal het personeel van de verhuurder ten  behoeve van de uitoefening van hun taak  
    en  het  toezien  op  de  naleving  van  de  huurovereenkomst  vrije  toegang  tot  het  gehuurde  
    verlenen.    
3. In geval  van, aan de huurder toe te rekenen ordeverstoringen en indien de huurder in de  
    nakoming   van   één   van   zijn   uit   de   huurovereenkomst   voortvloeiende   verbintenissen  
    tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft    
    de  verhuurder  het  recht  de  huurovereenkomst  als  onmiddellijk  ontbonden  te  beschouwen,  
    zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de huurder vereist is en dient de huurder op  
    de eerste aanwijzing van de verhuurder terstond te voldoen aan diens in artikel 6, lid    
    5,  neergelegde  opleveringsverplichting,  onverminderd  het  recht  van  de  verhuurder  op  
    vergoeding van schade als gevolg van deze wijze van huurbeëindiging.  
4.  Mocht  de  verhuurder  na  het  sluiten  van  de  overeenkomst  vaststellen  dat  de  bijeenkomst  van  
    racistische, fascistische en/of mensenrechten schendende aard is, heeft de verhuurder ten allen  
    tijden  het  recht  de  bijeenkomst  éénzijdig  te  annuleren,  zonder  dat   daar  enige  financiële  
    vergoeding tegenover staat.  
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  
 
Artikel 11  
 
1.  Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is  
    Nederlands recht van toepassing.  
2.  Eventuele  geschillen  zullen  worden  voorgelegd  aan  de  daartoe  bevoegde  rechter  te  
    Amsterdam.

Boek eens een brunch!

 

Speciale actie!!!!

 

Ruimte18 huren?

 

Teambuilding en vergaderbreaks

 

Energy break!

© 2017 - 2019 Ruimte18 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel